Adatvédelmi nyilatkozat

A www.tippjatek.hu domain alatt egy online tippjáték játszható, mindenféle belépési díj vagy nyeremény nélkül, csupán a játék kedvéért és öröméért.

Az adatok kezelésével összefüggésben az adatkezelő (Szolgáltató) ezúton tájékoztatja a honlapot igénybe vevő felhasználókat a honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Szolgáltató a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

A honlap használatával mint felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit.

 1. Fogalmak
 2. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Infotv.) rendelkezik az adatkezeléssel kapcsolatos szabályokról. A törvény értelmében:
  • érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy
  • személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés
  • hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez
  • tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri
  • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja
  • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése
  • adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele
  • nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele
  • adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges
  • adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából
  • adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából
  • adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése
  • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik
  • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi
 3. Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei
 4. Név: Buczkó Pál
  Postacím: 8248 Nemesvámos Dózsa György utca 39.
  Elektronikus levélcím:  info@tippjatek.hu
 5. Az adatkezelés és jogalapja
  • Az adatkezelés, így a honlapon bejelentkező felhasználókra vonatkozó adatok rögzítése a játékhoz szükséges bejelentkezéshez szükséges mértékben történik.
  • A személyes adatok kezelésére az érintettek önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor. A hozzájárulás terjedelmét "A kezelt adatok köre" pont rendelkezései határozzák meg. A felhasználók a hozzájárulást a honlap igénybevételével, a honlapra való bejelentkezéssel adják meg.
  • A Szolgáltató az általa kezelt személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, illetve saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.
 6. A kezelt adatok köre
 7. A Szolgáltató honlapjának igénybevétele, a www.tippjatek.hu játékain való részvétel bejelentkezéshez kötött.
  A Szolgáltató honlapjának igénybevételéhez, a www.tippjatek.hu játékain való részvételhez az első bejelentkezés (továbbiakban: regisztráció) során a felhasználók alábbi adatai kerülnek rögzítésre:
  Facebook azonosítás esetén:
  • a felhasználó Facebook azonosításhoz használt e-mail címe
  • a felhasználó egyedi Facebook azonosítója
  • a Facebook profilban beállított név
  Google azonosítás esetén:
  • a felhasználó Google azonosításhoz használt e-mail címe
  • a felhasználó egyedi Google azonosítója
  • a Google profilban beállított név
 8. Az adatkezelés célja
 9. A személyes adat mentésének célja:
  • a felhasználóknak a honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez szükséges azonosítása
  Az adatkezelés a fenti célokból is kizárólag a törvényekben meghatározott módon, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely a fenti célok megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, és a cél elérésére alkalmas.
 10. Az adatkezelés időtartama
 11. A regisztráció során rögzített adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és - a jogszabályokban meghatározott kivételekkel - az adatok törléséig tart.
 12. Adatfeldolgozás
  • A felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben meghatározott esetben kerülhet sor
  • Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése körében Szolgáltató adatfeldolgozót vehet igénybe
  • A szolgáltatás igénybevétele során jelenleg a következő szerverüzemeltető mint adatfeldolgozó működik közre: Intrex-Hosting Kft. 8000 Székesfehérvár, Nyitrai u 49./4.
 13. Adatbiztonság
 14. Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása, őrzése során.
  Az adatkezelő a megadott személyes adatokat Magyarország területén, a rendszer üzemeltetését végző adatfeldolgozónál telepített, 24 órás őrzéssel védett, dedikált szerveren tárolja.
 15. Adatok módosítása, törlése, tiltakozás az adatkezelés ellen
 16. A felhasználó az adatainak módosítását a info@tippjatek.hu email címre küldött levél útján kérheti a Szolgáltatótól.
  A felhasználó bármikor jogosult adatai törlését, az adatkezelés és -továbbítás megtiltását kérni a info@tippjatek.hu e-mail címre küldött levél útján.
 17. A felhasználó jogérvényesítési lehetőségei
 18. A felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról a info@tippjatek.hu e-mail címre küldött levél útján. A Szolgáltató a felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül írásban, email útján adja meg a kért tájékoztatást.
  A felhasználó az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., www.naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-391-1400, elnök: dr. Péterfalvi Attila) fordulhat.
 19. Google Inc. tevékenysége
 20. A Szolgáltató igénybe veszi a Google bejelentkezési szolgáltatását. A Google Inc. „Adatvédelmi irányelvei” a http://www.google.com/intl/hu/privacy/privacy-policy.htm, a Google Inc. Adatvédelmi Központja pedig a http://www.google.com/intl/hu/privacy/ oldalon érhető el, ahol a Google Inc. adatkezeléséről és a cookie-k letiltásáról további hasznos információk találhatóak.
 21. Facebook Inc. tevékenysége
 22. A Szolgáltató igénybe veszi a Facebook bejelentkezési szolgáltatását. A Facebook Inc. „Adatkezelési szabályzata” a https://www.facebook.com/privacy/explanation oldalon érhető el.
 23. Az Adatvédelmi Nyilatkozat módosítása
 24. Szolgáltató jogosult jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot a felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a honlapon történő közzétételt követő első használat alkalmával válnak hatályossá az adott felhasználóval szemben. A módosítás nem érintheti a jogszabályokban előírt adatvédelmi kötelezettségeket.